Kierowanie pracownikami zgodnie z zasadmi bhp. Certyfikowane szkolenie bhp dla kierowników

Cel szkolenia:


Okresowa, w ramach obowiązkowych szkoleń BHP, aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:


Korzyści ze szkolenia:

Profil uczestnika:

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa pracy
  • źródła prawa krajowego
  • źródła prawa europejskiego
 2. Podstawowe definicje
  • stosunek pracy,
  • pracodawca,
  • pracownik,
  • pracownik młodociany
 3. Dane osobowe
 4. Elementy stosunku pracy
  • osobiste wykonywanie pracy,
  • wykonywanie pracy za wynagrodzeniem,
  • wykonywanie pracy pod kierownictwem,
  • wykonywanie pracy na ryzyka pracodawcy,
 5. Podstawy zawierania stosunku pracy
  • umowa o pracę,
  • na okres próbny,
  • na czas określony,
  • na czas zastępstwa,
  • na czas nieokreślony,
  • czas wykonania określonej pracy
  • w celu przygotowania zawodowegob) mianowanie,
  • powołanie,
  • wybór,
  • spółdzielcza umowa o pracę
 6. 6. Zmiana stosunku pracy
  • zmiana treści umowy o pracę,
  • zmiana warunków pracy,
 7. 7. Ustanie stosunku pracy
  • wygaśnięcie
  • rozwiązanie
  • na mocy porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • z upływem okresu na jaki została umowa zawarta
 8. Zakaz konkurencji
 9. Wynagrodzenie za pracę
 10. Urlopy pracownicze
 11. Czas pracy
 12. Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 13. Odpowiedzialność pracownicza
  • odpowiedzialność porządkowa,
  • odpowiedzialność materialna,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna
 14. Przejęcie zakładu pracy
 15. Obowiązki pracodawcy
 16. Obowiązki pracownika
 17. Dyskryminacja i mobbing
 18. Profilaktyczna opieka zdrowotna
 19. Szkolenia z zakresu bhp
 20. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy
 21. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi o ocena ryzyka zawodowego,
 22. Stanowiska pracy
 23. Postępowanie powypadkowego oraz dotyczące chorób zawodowych
 24. Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 25. Ochrona przeciwpożarowa,
 26. Ochrona środowiska

Metodologia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest interaktywnie, metoda e-learning Pracownicy szkolą się nie opuszczając stanowisk pracy. Mogą uczestniczyć w szkoleniu w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Czas trwania szkolenia: szkolenie w formule e-learning, dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła

Cena obejmuje:

Wymagania Aby korzystać z platformy e-learningowej, sprzęt użytkownika końcowego powinien spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny:

-przeglądarka internetowa:

- Adobe FlashPlayer (10.0.x),
- włączona obsługa:

Dla organizacji zamawiających przeszkolenie powyżej 100 osób cena jest indywidualnie negocjowana